Skip to content
Jak naley wprowadzi samochd do firmy Drukuj
29.08.2010.

Samochód osobowy moe zosta wprowadzony do ewidencji rodków trwaych. Wówczas naley ustali jego warto pocztkow na podstawie dokumentu zakupu.

W tym przypadku nie ma znaczenia data nabycia samochodu. W przypadku braku dokumentu zakupu mona zastosowa art. 22g ust. 8 ustawy o pdof (Dz. U. z 2010 r. nr 51, poz. 307 ze zm.). Przepis ten mówi, e jeeli nie mona ustali ceny nabycia rodków trwaych nabytych przez podatników przed dniem zaoenia ewidencji rodków trwaych, warto pocztkow tych rodków przyjmuje si w wysokoci wynikajcej z wyceny dokonanej przez podatnika, z uwzgldnieniem cen rynkowych rodków trwaych tego samego rodzaju z grudnia roku poprzedzajcego rok zaoenia ewidencji oraz stanu i stopnia ich zuycia.

Aby wprowadzi prywatny samochód do ewidencji rodków trwaych, naley sporzdzi owiadczenie przedsibiorcy zawierajce: dat przekazania samochodu na potrzeby prowadzonej dziaalnoci, szczegóowy opis tego samochodu, jego warto pocztkow oraz sposób ustalenia tej wartoci. Wpisanie samochodu do ewidencji rodków trwaych nastpuje pod dat przekazania go do uywania w firmie. Odpisów amortyzacyjnych dokonuje si od nastpnego miesica po wprowadzeniu samochodu do ewidencji rodków trwaych. Odpisy amortyzacyjne ksigowane s w kolumnie 13 "Pozostae wydatki". Jeeli warto samochodu nie przekracza 3.500 z, podatnik moe dokona odpisu amortyzacyjnego jednorazowo w miesicu oddania do uywania lub w miesicu nastpnym (art. 22f ust. 3 ustawy o pdof).

W przypadku gdy warto pocztkowa samochodu nie przekracza 3.500 z, podatnik moe te nie wprowadza go do ewidencji rodków trwaych i nie dokonywa od niego odpisów amortyzacyjnych – na podstawie art. 22d ustawy o pdof. Samochód moe zosta uznany za wyposaenie i jego warto - na podstawie owiadczenia podatnika - mona uj bezporednio w kosztach, tj. wpisa w kolumnie 13 ksigi pod dat oddania do uywania. Natomiast gdy warto pocztkowa samochodu przekracza bdzie 1.500 z, naley obj go ewidencj wyposaenia – na podstawie § 4 ust. 2 rozporzdzenia Ministra Finansów w sprawie prowadzenia podatkowej ksigi przychodów i rozchodów (Dz. U. z 2003 r. nr 152, poz. 1475 ze zm.).

Jednake zaliczenie lub niezaliczenie samochodu osobowego do rodków trwaych ma wpyw na kwalifikowanie wydatków zwizanych z jego uywaniem do kosztów uzyskania przychodów. W sytuacji gdy podatnik nie wprowadzi samochodu osobowego do ewidencji rodków trwaych, koszty jego eksploatacji powinien rozlicza z uwzgldnieniem art. 23 ust. 1 pkt 46 ustawy o pdof, czyli w oparciu ewidencj przebiegu pojazdu.

 

 
« poprzedni artyku   nastpny artyku »

Warte uwagi

Czy zosta czynnym podatnikiem VAT czy korzysta ze zwolnienia w podatku VAT?

Rozpoczynasz prowadzenie dziaalnoci gospodarczej? Na pewno masz wiele pyta dotyczcych samego prowadzenia ksigowoci np. wybór formy opodatkowania podatkiem dochodowym lub opodatkowanie podatkiem VAT. Zastanawiasz si, czy by czynnym podatnikiem VAT, czy te korzysta ze zwolnienia z tego podatku.

>>>
 
Dziaalno gospodarcza rozpoczta w cigu roku a limit zwolnienia z podatku VAT

Zgodnie z art. 113 ust. 9 ustawy o VAT podatnik, który rozpoczyna w trakcie roku podatkowego wykonywanie czynnoci podlegajcych opodatkowaniu VAT, jest zwolniony od podatku,

>>>
 
Rozliczenie straty na etapie zaliczek na podatek dochodowy

Rozliczajc strat z dziaalnoci gospodarczej naley uwzgldni zapisy art. 9 ust. 3 ustawy o pdof, z którego wynika, e strat z dziaalnoci mona rozliczy tylko...
>>>
 
Rozliczenie podatku VAT przy zapacie w ratach

W sytuacji, gdy sprzedawca otrzyma przed wydaniem towaru lub wykonaniem usugi cz nalenoci, obowizek podatkowy po stronie sprzedawcy powstaje z chwil otrzymania zaliczki, w tej czci.
>>>
 
Jak naley wprowadzi samochd do firmy

Samochód osobowy moe zosta wprowadzony do ewidencji rodków trwaych. Wówczas naley ustali jego warto pocztkow na podstawie dokumentu zakupu.
>>>
 
Skutki sprzeday samochodu wykorzystywanego wdziaalnoci

Gdy przedmiotem zbycia jest pojazd bdcy rodkiem trwaym lub samochód niezaliczony do rodków trwaych z uwagi na zamierzony okres jego uywania krótszy ni rok sprzeda takiego auta stanowi przychód z dziaalnoci gospodarczej.
>>>
 
Odliczenie VAT od wykupu samochodu w leasingu

Podatnik w prowadzonej dziaalnoci gospodarczej uytkuje samochód osobowy na podstawie umowy leasingu operacyjnego.
>>>
 
Rozliczanie kosztw eksploatacji samochodu w firmie

Przedsibiorcy mog wykorzystywa w prowadzonej przez siebie dziaalnoci gospodarczej rónego rodzaju samochody...
>>>
 
Rozliczenie podatkowe faktur korygujcych u sprzedawcy.

Sprzedawca zmieniajc jakkolwiek pozycj na fakturze musi wystawi faktur korekt do pierwotnej faktury. Rozliczenie podatkowe VAT takich faktur korygujcych zaley od kliku czynników i jest róne w zalenoci od poszczególnych sytuacji.
>>>
 
Jak zaoy wasn dziaalno gospodarcz?

Poradnik dla osób fizycznych, które chc zaoy jednoosobow dziaalno gospodarcz. Proste wyszczególnienie wszystkich obowizków wobec Urzdu Gminy, Urzdu Skarbowego i ZUS przyszego przedsibiorcy.
>>>
 

Wane terminy

Do 20-go dnia miesica:

  •  wpata miesicznej zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych i od osób prawnych za miesic poprzedni.

 

Polecane strony

Kreacja i projekt:
www.b61.pl
Hydraulika siowa:
www.hektos.pl

Odwiedzajcych: 172051
Katalog stron WEB24 Katalog SEO Katlog w interecie FMedia DI WEBWEB Katalog Bajery SEO Supreme 4DV Spis stron Skocz KATALOOG Po godzinach Webtree Toplista BestNews Katalog Lublin Home Strony  firmowe Ciekawe strony Strony Lublin Spis firm ComWeb Katalog stron INPLUS Abix Biuro Katalog stron Katalog IBL Otwarty katalog E-Katalog Strony 4 Dobre rzeczy Sznurkowanie  Home Strony Prawne Dobry katalog