Skip to content
Rozliczanie kosztw eksploatacji samochodu w firmie Drukuj
02.05.2010.

Przedsibiorcy mog wykorzystywa w prowadzonej przez siebie dziaalnoci gospodarczej rónego rodzaju samochody...

Biece koszty eksploatacji samochodu osobowego i ciarowego w dziaalnoci gospodarczej

Przedsibiorcy mog wykorzystywa w prowadzonej przez siebie dziaalnoci gospodarczej rónego rodzaju samochody – zarówno osobowe, jak i ciarowe. Samochody te mog by wasnoci przedsibiorców, ale take uyczone lub leasingowane. Rodzaj samochodu jak i podstawa prawna  korzystania z samochodu maj wpyw na podatkowe rozliczenia wydatków na paliwo i inne koszty uytkowania takiego samochodu.

1. Gdy zakup dotyczy samochodu osobowego w firmie bdcej podatnikiem PIT

Jeeli osoba fizyczna prowadzca dziaalno gospodarcz posiada samochód wprowadzony do ewidencji rodków trwaych, wówczas bieca eksploatacja (zarówno paliwo, jak i czci samochodowe) jest w caoci odpisywana w koszty uzyskania przychodów.

Natomiast jeli samochód osobowy nie jest objty ewidencj rodków trwaych, wówczas koszty eksploatacji s rozliczane dla celów podatkowych na podstawie art. 23 ust. 1 pkt 46 ustawy o pdof. Przepis ten mówi o tym, e wydatki z tytuu uywania samochodów osobowych nie wprowadzonych do ewidencji rodków trwaych s zaliczane do kosztów uzyskania przychodów jedynie do wysokoci kwoty wynikajcej z przemnoenia liczby kilometrów faktycznego przebiegu pojazdu oraz stawki za jeden kilometr przebiegu (okrelonej w odrbnych przepisach). Podatnik jest zobowizany do prowadzenia ewidencji przebiegu pojazdu, brak takiej ewidencji wyklucza moliwo zaliczenia wydatków w koszty uzyskania przychodów.

Powysza zasada limitowania wydatków dotyczy tylko samochodów osobowych nie wprowadzonych do ewidencji rodków trwaych i stosuje si j do samochodów, które:

    • s niezaliczone do rodków trwaych ze wzgldu na warto samochodu nie przekraczajc 3.500 z lub okres uytkowania krótszy ni rok,
    • stanowicego prywatn wasno podatnika albo wykorzystywanego przez niego na potrzeby dziaalnoci na podstawie umowy najmu, dzierawy bd uyczenia.

Wyjtkiem jest tu rozliczanie kosztów eksploatacji samochodu osobowego wzitego w leasing operacyjny (zgodnego z ustaw o podatku dochodowym od osób fizycznych). Zgodnie z  art. 23 ust. 3b ustawy o pdof nie ma ograniczenia moliwoci zaliczania do kosztów wydatków zwizanych z uytkowaniem samochodu do kosztów podatkowych. W zwizku z czym nie ma potrzeby prowadzenia dla niego ewidencji przebiegu pojazdu, a wydatki na zakup paliwa i pozostae koszty uywania leasingowanego samochodu podlegaj zaliczeniu do kosztów w penej wysokoci.

2. Gdy zakupy dotycz podatnika podatku dochodowego od osób prawnych

Zgodnie z  art. 16 ust. 1 pkt 51 ustawy o pdop podatnicy podatku dochodowego od osób prawnych s zobowizani prowadzi ewidencj przebiegu pojazdów osobowych, które nie stanowi ich skadników majtku i rozliczania ich biecych wydatków w oparciu o limit ustalony na podstawie ewidencji przebiegu pojazdu.

Oznacza to, e jeeli osoba prawna posiada w swoim majtku samochód osobowy, który zgodnie z przepisami nie zosta zaliczony do rodków trwaych (z uwagi na warto nieprzekraczajc 3.500 z lub okres uytkowania krótszy ni rok), to podatnicy ci nie maj obowizku prowadzi dla tych samochodów ewidencji przebiegu pojazdu. Jest to podstawowa rónica w stosunku do podatników podatku dochodowego od osób fizycznych, którzy dla takich samochodów musz prowadzi ewidencj przebiegu pojazdu.

Zgodnie z art. 16 ust. 3b ustawy o pdop osoby prawne zaliczaj do kosztów podatkowych wszystkie wydatki na zakup paliwa lub czci do samochodów osobowych wykorzystywanych w dziaalnoci  gospodarczej na podstawie umowy leasingu operacyjnego oraz wprowadzonych do ewidencji rodków trwaych.

Natomiast jeli osoby prawne wykorzystuj samochody osobowe na  podstawie umowy najmu, dzierawy oraz uyczenia to koszt podatkowy stanowi tylko ta cz z poniesionych wydatków, która nie przekracza kwoty wynikajcej z pomnoenia liczby kilometrów faktycznego przebiegu pojazdu oraz stawki za 1 km przebiegu (art. 16 ust. 1 pkt 51 ustawy o pdop).

3. Wydatki biece na samochody ciarowe

Powysze ograniczenia zwizane z limitem kilometrów na podstawie art. 23 ust. 1 pkt 46 ustawy o pdof i art. 16 ust. 1 pkt 51 ustawy o pdop odnosz si jedynie do samochodów osobowych.

W zwizku z czym, dla samochodów ciarowych nie ma potrzeby prowadzenia ewidencji przebiegu, a wydatki na zakup paliwa do tych aut s w caoci kosztem. Bez znaczenia jest tu fakt wprowadzenia lub niewprowadzenia do ewidencji rodków trwaych takich samochodów. Zasada ta dotyczy take samochodów ciarowych wzitych w leasing, wynajmowanych, wydzierawianych oraz uyczonych.

 

Rozliczenie podatkowe kosztów zakupu paliwa do samochodów

Rozliczenie wydatku
na zakup paliwa

Kategoria pojazdu

Osobowo prawna podatnika

Koszty paliwa potrcane w penej wysokoci

- kady samochód ciarowy,

- osoba fizyczna i prawna


- samochód osobowy:


* wprowadzony do ewidencji rodków trwaych,

- osoba fizyczna i prawna


* niezaliczony do rodków trwaych ze wzgldu na jego warto nieprzekraczajc 3.500 z lub okres uytkowania krótszy ni rok,

- osoba prawna


* leasingowany

- osoba fizyczna i prawna

Wydatki na zakup paliwa i pozostae zwizane z uywaniem - rozliczane w oparciu o limit wynikajcy z przejechanych kilometrów

- samochód osobowy:* wykorzystywany na podstawie umowy najmu, dzierawy, uyczenia,

- osoba fizyczna i prawna


* niezaliczony do rodków trwaych ze wzgldu na jego warto nieprzekraczajc 3.500 z lub okres uytkowania krótszy ni rok,

- osoba fizyczna


* stanowicy prywatn wasno podatnika

- osoba fizyczna


 

 
« poprzedni artyku   nastpny artyku »

Polecane strony

Kreacja i projekt:
www.b61.pl
Hydraulika siowa:
www.hektos.pl

Odwiedzajcych: 171736
Katalog stron WEB24 Katalog SEO Katlog w interecie FMedia DI WEBWEB Katalog Bajery SEO Supreme 4DV Spis stron Skocz KATALOOG Po godzinach Webtree Toplista BestNews Katalog Lublin Home Strony  firmowe Ciekawe strony Strony Lublin Spis firm ComWeb Katalog stron INPLUS Abix Biuro Katalog stron Katalog IBL Otwarty katalog E-Katalog Strony 4 Dobre rzeczy Sznurkowanie  Home Strony Prawne Dobry katalog